മുഖപ്രസംഗം | Editorial

It is the World of Cinema for this edition.
Vol1Issue2May2016CoverArt (1)
സിനിമയുടെ ലോകമാണ് 1811 AD യുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ പ്രധാനമായും.
കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു ചാന്ദിനി മോഹൻ കുമാർ

Processed with VSCO with m3 preset

Chandini Mohankumar (Ishaara, 24 years old self taught artist, from northern malabar, Payyanur to be exact) living a single life. Left my job in UAE several months ago  to pursue my dream of becoming a full time artist.  Being the only daughter for my parents,(who are residents of UAE) found it really hard to convince my parents to pursue my career in arts. Couldn’t blame my parents alone since we live in a society which cannot even fathom how  illogical It is for a female to be able to pursue her dreams to be an fine artist,and stand up on her own terms. I don’t think I would ever regret my decision to stop digging the trash out of B.Tech. Personally, I feel every single female out there deserves to be herself as a whole. Go fetch whatever you can. Whatever you want. I am sure we are not here in this world just to pay bills and die.

Leave a mark in this universe, however small.

Leave a Comment